සුළඟ සේ පාවී

Lyrics

සුළඟ සේ පාවී ඈ යලි යාවී
මා යලි තනිවී පෙර ලෙසේ
පෙර දිනේ හමු වී රහසින් තනිවී
කී බස් ගොලු වී අද මෙසේ

ඈ යලි නොයේ
සිහිනයේ පෙර ලෙසේ
මා තනි වෙලා නොසිතුසේ මේ රැයේ

RAP

ඒ මාවතේ ඔබ එදා හමු වෙලා
ඒ කී කතා බොඳ වෙලා වියැකිලා

සුළඟ සේ පාවී…..//

Sulanga /sulaga se pawi pavi - Centigradz

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *