කලේ පැන් ඇත

Lyrics

කලේ පැන් ඇත නැවුම් රහ නැත
මොකද මන්දා ලිඳට වූයේ
පුළුස්සා ගත් රොටිය කර වී
මොකද මන්දා ලිපට වූයේ
හදා ගත් ලුණු මිරිස රහ නැත
මොකද මන්දා දිවට වූයේ

සැලේ ගහ කොල සුලඟ ඇත එද
සිහිල කොයි අත ගියාදෝ
කෝල බව මුසු සිනා හඞ නැත
සවන් බිහිරිව ගියාදෝ

කලේ පැන් ඇත …

පුරුදු නිවහන නුහුරු වී නම්
කාට මේ ගැන කියන්නෙම්
කාට මේ ගැන කියන්නෙම් මම
බිරින්දෑ නෑ ගම් ගොහින්
බිරින්දෑ නෑ ගම් ගොහින්
බිරින්දෑ නෑ ගම් ගොහින්

Kale Pan Atha – Sunil Edirisinghe Edirisingha

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks