හංස රාජිනී 

Lyrics

හංස රාජිනී සේ
හංස රාජිනී සේ
මන මෝහනීය රංගනීයේ
හංස රාජිනී සේ
මන මෝහනීය රංගනීයේ
හංස රාජිනී

සැලෙන නයන යුග මදහස පාලා
සැලෙන නයන යුග
සැලෙන නයන යුග මදහස පාලා

සැලෙන නයන යුග මදහස පාලා
නූපුර ජාල හඬා නද දීලා
සැලෙන නයන යුග මදහස පාලා

සැලෙන නයන යුග මදහස පාලා
නූපුර ජාල හඬා නද දීලා
සැලෙන නයන යුග

සැලෙන නයන යුග මදහස පාලා
නූපුර ජාල හඬා නද දීලා
රඟනා තාලේ

හංස රාජිනී සේ
හංස රාජිනී
හංස රාජිනී සේ
හංස රාජිනී සේ
මන මෝහනීය රංගනීයේ
හංස රාජිනී
හංස රාජිනී
හංස රාජිනී

Hansa rajini se - Sunil Edirisinghe Edirisingha

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *