හිනැහෙන්න මට ඉගැන්නු

Lyrics

හිනැහෙන්න මට ඉගැන්නු
සැනසෙන්නට මග පෙන් වූ
කටු කොහොලින් පිරි මෙලොවේ //
හිනැහෙන්න මට ඉගැන්නු

සිතුවිලි ගිර මිදීලා
යා නොදී වියරු වීලා //
සහනයේ කැදලි හැදුවේ
හිනැහෙන්න මට ඉගැන්නු

හද පියුම මගෙ නෙළාලා
ඔබෙ දෙපා ළඟ පුදාලා //
හිස් දෑතිනි අද ඉන්නෙ
හිනැහෙන්න මට ඉගැන්නු

පිදු පියුම පර නොවේවා
මතු මතු ද පුබුදු වේවා //
මා එපමණයි පතන්නේ

හිනැහෙන්න මට ඉගැන්නු…..//

Hinahenna mata igannu -J.A. Milton Perera

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks