මුවින් මුවග

Lyrics

මුවින් මුවග ගී සර ප්‍රතිරාව නැගේවා
සිතෙන් සිතක ගී රස ගංගා ඉතිරේවා
නෙතින් නෙතක ගී ලියැවේවා
ගී හඞින් මිනිස් ලොව සුවඳ ගෙනේවා

ගී හඞින් මිනිස් ලොව සුවඳ ගෙනේවා

බිඳුණු පැතුම් සොයා තැවෙනා
දෙසිතක දුක් ගීය නිවාවා
උරග වෙසින කිපී නැගෙන හැඟුම් නිවා
ගී රැව් දේවා
රස මියුරු සරින් ලොව සැරසේවා
රස මියුරු සරින් ලොව සැරසේවා

බෙදෙන බිඳෙන ලොවේ විපත
ගී සිය දහසෙක ලියැවේවා
විහඟ සරින් ලොවට ඇසෙන
ගීයෙන් මහ පොළොව නිවේවා
ගී ස්වරය අරුණ කිරණ සදාවා
ගී ස්වරය අරුණ කිරණ සදාවා

මුවින් මුවග...

Muwin Muwaga muwanga muvaga muvin- Sunil Edirisingha Ediririsinghe

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *