තනි තරුවේ

Lyrics

තනිතරුවේ තනිතරුවේ
ඔබත් ඔහොම ඔතැන ඉන්න
මමත් මෙහෙම මෙතැන ඉන්නවා //

නෙතඟ නෙතඟ පැටලි පැටලි
මුවඟ මුවඟ ඇලලි ඇලලි //
මෙතෙක් දුරක් එක් වී පැමිණී

තනිතරුවේ…..

මහඳ අරනෙ ලතැවි ලතැවි
රැදෙනු බැරිව ඉගිලි ඉගිලි //
මගෙන් ඉවත බැඳිලා සැනසී

තනිතරුවේ…..

Thani tharuwe tharuve -Victor Rathnayake

More from elon

Enable Notifications OK No thanks