රොන් සොයා

Lyrics

රොන් සොයා පියඹන සමනලියක සේ
රිසිලෙස සරණෙමි වන පියසේ //
රොන් සොයා පාවෙලා පාවෙලා
නිල්වලා යනු බලා

දිලිසෙන පිනිබිදු මුතු ගොතලා
නිල්වන් සලු නෙලලා //
ගුවන් තලේ පුරා ලෙලේ //
කිරිසුදු උඩු වියනක් බැදලා

රොන් සොයා…..

තුරුලිය අතුඉති මුකුලු කලා
මල් මල් සෙමර සලා //
ලිහිනි ගිරා නුරා රසේ //
විද විද කිචි බිචි කියනු ඇසේ

රොන් සොයා…..

ron soya – Latha Walpola awa soya adare

More from elon

Enable Notifications OK No thanks