අපි ආයෙත් හමු නොවුනා නම්

Lyrics

අපි ආයෙත් හමුනොවූනා නම්
ඉස්සර දවසක මියගිය සෙනෙහස
යලි ඉපදී මා හද හඬවන්නට
අපි ආයෙත් හමුනොවුනානම්

ඔබ නාදුනනා විරහා වේදනා
පෙරදා වින්දේ මා පමණයි //
හුඟ කලකින් හමුවී සෝලතැවුල්
අදත් විදින්නේ මා පමණයි

අපි ආයෙත් හමුනොවූනා නම්…..

සමුගන්නට නම් අහිමි ආදරෙන්
ආයෙත් ඇයි අප හමුවන්නේ //
ආදරයේ කඳුලින් මිය යන්නද
ජීවිත ඉරණම විසදෙන්නේ

අපි ආයෙත් හමුනොවූනා නම්…..

Api ayeth hamu nowuna novuna nam – Somathilaka Jayamaha

More from elon

Enable Notifications OK No thanks