වියෝගී ගැයෙනා හදේ

Lyrics

වියෝ ගී ගැයෙනා හදේ ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරේ අපේ හමුවීම නොවේ //

අතීතයේ මායා, රූ කැඩී බිදී යාවී
අනාථ වූ මා දෑසේ, කතා නිමා වේවී
මගේ කදුළු හංගා, මා සිනාසිසී ඉන්නේ
ඔබේ ලොවේ හිරු පායා, සදා සිනාසේවා

වියෝ ගී ගැයෙනා හදේ…..//

අනාගතේ සිහිනේ, නෑ මෙදා සැබෑ වන්නේ
මිලාන වූ ආකාසේ, අපේ පැතුම් පාවේ
මගේ පැළේ තනිවී, මා සුසුම් හෙලන වේලේ
ඔබේ ලොවේ හිරු පායා, සදා සිනාසේවා

වියෝ ගී ගැයෙනා හදේ…..///

wiyo viyo gee gayena hade-Neela Wickramasinghe Nila

More from elon

Enable Notifications OK No thanks