පාළු සැඳෑ සඳු

Lyrics

පාළු සැඳෑ සඳු පායාලා
ඔබ රන් සඳු වූ නිවසේ
ඔබ ගිය දා අවසන් ගමනේ
අප නෑ යළි හමුවන්නේ //

හිත මිතුරෝ නෑයෝ ඔබ කැඳවා
ගිය ඉරණම් ගමනේ
ශෝක සුසුම් දර සෑයේ ගිණිදැල්
මා ළය ඇවිලෙන්නේ //

පාළු සැඳෑ සඳු පායාලා…..

මා පමණී ඔබගෙන් තොර නිවසේ
පාළුව විඳවන්නේ
මල් වඩමේ සොහොනේ නිදනා ඔබ
නෑ නොවෙදෝ එන්නේ //

පාළු සැඳෑ සඳු පායාලා…..

Palu sanda sadaa sandu payala-Chandralekha Perera

More from elon

Enable Notifications OK No thanks