කැලේ පිපුණු මලක්

Lyrics

කැලේ පිපුණු මලක් විලස ඇගෙ රූ සිරි දිලෙනා
ඇලේ දොලේ පෙන පිඬු ඇගෙ සිනා වතින් සැලෙනා

කැලේ එපිට ඈත රටක ගව් සිය ගව් දුරිනා
සිදාදියෙන් එ මල සොයා කවුදෝ එනු ඇසෙනා

සිදාදියේ මන්දිරයක සඟවාලන ලෙසිනා
දෑස වසා ඇය ගෙන යන රහස් කතා ඇසෙනා

කැලේ පිපුණු මලක්…..

සිදාදියේ මන්දිරයක බැල මෙහෙවර කරනා
අනාගතය සිහිවී ඇගෙ නෙත කඳුලැලි සැලෙනා

හදේ නැගෙන ගිනි දැල්ලක් ඇගෙ රන් බඳ වෙලෙනා
කැලේ පිපුණු සොඳුරු මලට නැතිදෝ රැකවරණා

kale kele pipunu malak – W.D.Amaradeva

More from elon

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *