මට නින්ද නොයන රෑ

Lyrics

මට නින්ද නොයන රෑ
සඳපාන ගලනවා
තරු යාය දිගේ ඔබේ තරුමල්
දෑස මැවෙනවා

දොර කවුළු තුලින්
රෝස සුවඳ විහිදෙන යාමේ
ඔබෙ මතක මැවී මා හඬවනවා
නෙතු කදුළු පුරා
මතක සිතුම් බොඳවී යාවී
මල් කුමාරියේ තාමත් මා රිදවනවා

මට නින්ද නොයන රෑ…..

තරු රෑණ පුරා
නිල් තරුකැට දිලිසෙන හීනේ
ඔබෙ දෑස මගේ ළඟ හිනැහෙනවා
ඔබ බොහොම ළඟයි
එනමුදු කඩයිම් ඉදිවෙනවා
තරු නොපායන්න මින් මත්තට නෙත් මානේ

මට නින්ද නොයන රෑ…..

Mata ninda noyana ra re -Keerthi Pasquel

Comment

Your email address will not be published.