මගේම නෙතු යුග

Lyrics

මගේම නෙතු යුග
අසරණ මා ඇයි
මේ ලෙස රවටන්නේ
මගේ සවන් යුග
තනිවූ මා සිත
ඇයිදෝ රිදවන්නේ //

යන එන මාවත
ගැවසෙන රූ මැද
ඇයගේ රුවම මවා
මා රවටා හිනැහෙන්නට තරමට
නෙත් යුග කුරිරු වෙලා

මගේම නෙතු යුග...

නිසසල හැම විට
සිහිනෙක විලසට
ඇයගේ හඩම නඟා
මා රවටා සැනසෙන්නට තරමට
දෙසවන් නපුරු වෙලා

මගේම නෙතු යුග... //

Magema nethu yuga - Sunil Edirisinghe Edirisingha

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *