තුරුලක හුරතල්

Lyrics

තුරුලක හුරතල් පින්නේ කරදර පියමං වෙන්නේ
මොහොතක සුවය එවෙයි ගත සිත සතුට හොයයි
අද මෙතැනයි හෙට කොතැනද අපි ඉන්නේ

අද තනිකඩ යහනේ රැය එළිවෙන්නේ
හෙට සියුමැලි දෑතකි උණුසුම දෙන්නේ
හිත ඇහැරෙයි ඇහැ පියවෙයි ලොව හැංගෙයි

තුරුලක හුරතල්…

බර බිම තියමින්නේ හුස්මක් ගන්නේ
තොල අග මී වඩියේ හිත නිදිගන්නේ
එක හීනේ රැය එළිවෙයි ලොව ලංවෙයි

තුරුලක හුරතල්…

Thurulaka Hurathal huratal – Sunil Edirisinghe Edirisingha

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks