ලා සඳ එළියේ

Lyrics

ලා සඳ එළියේ නාපෙති හැලිලා
නාමල් සුවඳයි විහිදෙන්නේ
මා දිවි රැය සුවඳින් මල් පුබුදා
සඳ දිය ඉල්ලයි හිමි සඳුනේ //

මවත් ඔබයි මගෙ පියත් ඔබයි මගෙ
පිලිසරණත් ඔබමය වන්නේ
අද සිට මගෙ ඉටු දෙවියන් ඔබ වේ
ඔබගෙනි සැප දුක විමසන්නේ

ලා සඳ එළියේ…..

නා පෙති සිඹලා තරු එළි නිවලා
සඳවත සැතපෙයි මල් යහනේ //
ඔබේ දෙපා මත හිස රඳවන්නම්
පළමු වතාවට හිමි සඳු‍නේ
ඔබේ දෙපා මත හිස රඳවන්නම්

la sada sanda eliye-Niranjala Sarojini

More from elon

Featured on

Enable Notifications OK No thanks