&

සත් මහලින් බැස එන්නම්

Lyrics

සත් මහලින් බැස එන්නම්
ඔබ මා පිළිගන්නවනම්
ආදරයේ පියගැටපෙල පාර කියාවී
මහ පොළොවට පිළිගන්නම්
සිටුසැප හැර එනවානම්
ජීවිතයේ දුහුවිල්ලෙන් ඇස් බොඳ වේවී

සිරියහනේ පොකුරු පිච්ච මල් තනිවේවී
දුකට කරුණු අහස අසාවී
පන් පැදුරේ අලුත් පැතුම් දළු ලියලාවී
ඒ පැදුරෙන් අප නොවැටේවී

සත් මහලින් බැස එන්නම්…..

සත් මහලට පෑයු හඳ පැලටත් ඒවී
ඔබේ ලොවට එලිය වැටේවී
හඳ නාවත් මගේ පැලේ එළිය ගලාවී
ඔබට පුරා හඳ පරදීවී

සත් මහලින් බැස එන්නම්…..

Sath mahalin basa besa ennam-Nirosha Virajini wirajini

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks