සුපිපුණ සුගන්ධ 

Lyrics

සුපිපුණ සුගන්ධ යුත් සොඳ පුෂ්පා //
සිඹිමින් නෙළමින් //
නෙළමින් මම යමි යමි උද්‍යානයේ //
උදයේ රම්‍යා නෙළමින්නේ
සුපිපුණ සුගන්ධ යුත් සොඳ පුෂ්පා //

බිඟු රාසී හැම කාලේ ඇත කෝපේ කුමරී හා
මල් නෙළා ලෙමී මං ගොතන්ට මාලා රජ දුවනී යන්ටා //
මෙවාරේ නෙළන්ට කුසුමන් යාමී //

සුපිපුණ සුගන්ධ ....

Supipuna suganda - Sunil Edirisingha Edirisinghe

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *