සකිසඳ නුඹමය

Lyrics

සකිසඳ නුඹමය කළණ මිතුරු සඳ
කෙනෙකුට සිතුසේ ලබනු බැරී
බිතු සිතුවම් රූ මිතුදම් වෙයමද
සසර පුරා බිඳ දමනු බැරී
//

නුඹෙ රුව දෙනෙතට රසඳුන් වේමය
දුටු තැන ඇසිපිය හෙලනු බැරී
කුසුමකි නුඹෙ සිත සුවඳින් උතුරන
රහසේ සඟවා තබනු බැරී

සකිසඳ නුඹමය ...

අමයුරු තෙපුලද සුමියුරු ගීයක
නොඅසා මොහොතක් හිඳිනු බැරී
නිර්දක කතරේ දිය දෝතයි නුඹ
කෙලෙසින් වත් මිල කරනු බැරී

සකිසඳ නුඹමය ...

Sakisanda sada numba nuba maya - Sunil Edirisingha edirisinghe

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *