හිනැහෙන්න රෝමියෝ

Lyrics

හිනැහෙන්න රෝමියෝ මමයි නෑ රාම රාජයා ඔබයි
සුසුමේ ගැලී නයනේ වෙලී මා දෑස භාවනා කරයි //

නා ලියරුව දීලා පා මිණි හඬවාලා //
උක්දඩු කැලේ මල්සර සැලේ වසන්ත කාලයේ

හිනැහෙන්න රෝමියෝ මමයි…..

ලා හිරුකැන් පායා මා හද පිබිදීලා //
කින්නර කොනේ රංගන දිලේ නුවන් අවන්හලේ

හිනැහෙන්න රෝමියෝ මමයි…..//

Hinahenna romiyo obai – Victor Rathnayake

𝄞


මෙම ගීතයේ Ringtone එක Download කරගන්න
(40 seconds)


More from elon

Enable Notifications OK No thanks