සීගිරි ගීයක්

Lyrics

සීගිරි ගීයක් ඔබේ හදවතේ
ලියන්න දෙනවාද
සඳකඩ පහණක් ඔබේ හදවතේ
නෙලන්න දෙනවාද
රන්මසු උයනක් ඔබේ හදවතේ
තනන්න දෙනවාද
මියෙන තුරා මට ඔබේ හදවතේ
රැදෙන්න දෙනවාද

සුළං රැලක් සේ ඒ පාවි ආවත්
සුළං රැලක් සේ ආපසු යන්නට බෑ
සුසුම් පොදක් වී රහසේ වැදුනත්
තවත් ඉතින් මට රහසෙ ඉන්නට බෑ
තවත් ඉතින් මට රහසෙ ඉන්නට බෑ

සීගිරි ගීයක්…..

ජීවිතයේ නව සුවඳ සදා දෙන සැමදා
ඔබවන් සුවඳක් කිසිමල් උයනක නෑ
මේ දිගු ගමනේ විඩා නිවා සිත නිවනා
ඔබවන් සිසිලක් හිමගත අරණක නෑ
ඔබවන් සිසිලක් හිමගත අරණක නෑ

සීගිරි ගීයක්…..

Sigiri geeyak giyak -Nirosha Virajini wirajini

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks