කන්ද උඩින් එන

Lyrics

කන්ද උඩින් එන කිකිළිය ගෝමරියේ
නළල් වටින් එන දාඩිය මුතු කැටියේ

කන්ද උඩින් එන ගෝමරියේ
ඇයි මට පිටුපා ගෙට යන්නේ//
නළලේ දාඩිය මුතුපට පටලා
වළාකුලේ සුදු සේලය රැළි ලා//
අත පාමුදු පය පාමුදු ලාගෙන
ළමැදේ ගෝමර මල් ගවසාගෙන
කන්ද උඩින් එන ගෝමරියේ

කන්ද උඩින් සඳවත පායන්නේ
සිනා කිරෙන් සඳ එළිය ගලන්නේ
ලැව්ගිනි ගත් හද එයිනි නිවෙන්නේ
රන් තැටියෙන් කිරි දියර දියන්නේ
කන්ද උඩින් එන ගෝමරියේ

කඳු පාමුල මිටියාවත වැතිරී
ඔබ එනතුරු මම හිඳිනෙමි තනිවී
ඈත ඉඳන් කඳු මුදුනට නැගලා
මා කැඳවන් ඔබ වෙත අත වනලා

කන්ද උඩින් එන ගෝමරියේ…..

kanda udin ena gomariye -W.D. Amaradeva amaradewa

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks