ඉම් නොදැනයි මං පිපුනේ

Lyrics

ඉම් නොදැනයි මං පිපුනේ
නිල් ඉඳුවර මල් අරණේ
ලෙන්ගතු සුවඳින් ඇලුනෙම්
ඉම් දැන කිම පල සුහදේ //

සැඩ ගම් මායිම් මං මැද
අපි දෑලේ දෙඅත සබඳ //
එක ඉරහඳ යට පිපි විට
මේ සුවඳට ඉමක් කොහිද

ඉම් නොදැනයි මං පිපුනේ…..

සුදිල සුදට පෙම් බැඳි ලොව
අව පැහැවුනු දල මල මම //
මලක් වෙන්න පිං පල ලද
අනුහස ඔය සුවඳෙහි ඇත

ඉම් නොදැනයි මං පිපුනේ…..//

Im nodanai mn man pipune – Nirosha Virajini wirajini

More from elon

Enable Notifications OK No thanks