නෙළන්න බැරි මල්

Lyrics

නෙළන්න බැරි මල් අතු අග මොටද පිපෙන්නේ
ලැබෙන්නෙ නැති වස්තුවකට කිම සිත යන්නේ //

ආලෝකය දිදී දිලෙයි පහන් ටැඹ කසුන් //
මා ගඟ මැද ඉවුරු දෙපස පෙනෙයි සුව දසුන් //

නෙළන්න බැරි මල්…..

සුසුම් රැලී වෙලී පැටලී හමන මාරුතේ //
නොනිම් ගිම් දෙවයි කලු දුම් වැලකි ජීවිතේ //

නෙලන්න බැරි මල්…..//

Nelanna bari mal- J.A. Milton Perera

More from elon

Enable Notifications OK No thanks