හඳපාන වැටෙන ලන්ද උඩින්

Lyrics

හඳපාන වැටෙන ලන්ද උඩින් ප්‍රේමණීය ගී ගයන්න එන්න මගේ මල් කුමාරයෝ
මල් රේණු වැහෙන  මල් රේණු වැහෙන පින්න යටින් ආදරේට හාදු දෙන්න එන්න මගේ මල් කුමාරයෝ

දුර ඈත සුමුදු නීල වලාවේ ළඟපාත කුමුදු මාල ලතාවේ
හඳ පානයි මල් යායයි අනුරාග කතාවේ නැලවේවී ප්‍රේම ගීත ගයාලා

හඳපාන වැටෙන ලන්ද උඩින්…..

මනමාල හැඟුම් ප්‍රේම විමානේ
සිරියාව සඳයි සීත සැදෑවේ
සැන්දෑවයි කඳු යායයි පෙම් ගීත අසාලා
හිනැහේවි වාසනාව පතලා

හඳපාන වැටෙන ලන්ද උඩින්…..

Handapana hadapana watena landa udin – Charitha Priyadarshani

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks