නොමවේ පැරණී

Lyrics

නොමවේ පැරණී යළි වේ රමණී
දරු පෙම නොනිමි අඹු සැමි පෙමිනී
නොව පැරණිය වන රමණිය විටින් විට
වෙයි රමණිය නොව පැරණිය විටින් විට

සොඳ සොඳ ඕලු සොරබොර වැවේ ඇතී
ඒව නෙලන්නට සොඳ සොඳ ළමෝ යති
කළු කරලා රස කරලා උයා ඇතී
ඕලු බතට අද අපෙ පොඩි එවුන් නැතී

නොමවේ පැරණී යළි වේ රමණී
දරු පෙම නොනිමේ අඹු සැමි පෙමිනී

ළමුන් රජුන් වී උන්ගෙත් වටේ පැටවු
ගොහින් ඉතින් දුර දීපංකරේ වසවු
ලඟින් ඉඳන් මට සලකයි මගේ බිසවු
පැරණි නොවේ සොඳ අඹු සැමි පෙමේ ඉසව්

නොමවේ පැරණී ...

Nomawe nomave Parani - Sunil Edirisinghe Edirisingha

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *