අර වහිනා වරුසාවයි පිරෙනා

Lyrics

අර වහිනා වරුසාවයි පිරෙනා
මා දෙනෙතේ හෙට ඔබ නැතිදා
තනියට මාගේ මගේ ලගින්
මා සිතේ මේ රාත‍්‍රියේ
මල්බර වූ කඩුපුල් මල ඔබදෝ
මගේ හිත රිදෙනා ඒ මොහොතේ
වැහිබිදු නුබ සිබිනා

මගේ හිත රිදෙනා වැහිබිදු නුබ සිබිනා
ඒ මොහොතේ මේ රාත‍්‍රියේ
මල්බර වූ කඩුපුල් මල ඔබදෝ
මගේ හිත රිදෙනා ඒ මොහොතේ
වැහිබිදු නුබ සිබිනා

wahibidu vahi bindu bidu nuba sibina- Centigradz

More from elon

Enable Notifications OK No thanks