අපි නටමු ප්‍රීති වීලා

Lyrics

Ma thoughts lose ya in this game I’m glued to
Undercover in ya town you do drugs
I don’t respect ya
In your dreams do I hold ya?
Killing me down in my soul like a soft tissue
Up in dat smoke when I move on never gonna miss the pain
I take a week off
Up on my feet I’m still breathing
Nothing has changed,Are you still feeling?
I print ma veins baby on your face
You danced with me now are you gonna shut the faith?
Wait Hey you stay “no waay”
You make me sick okay
Cat loose everybody dance in ma hood
Its true they say We do it all good
Wanna dance like old days you will feel good
Wanna test me all da game is on dude

අපි නටමු ප්‍රීති වීලා
සැම එක් වී ගී ගයලා
කිමදෝ මේ තනි වීලා
සැම එක්වී දැන් නටාලා //

මා ආදරේ ඔබට නොහැගේවිනම් මා ප්‍රේමී
නොරැදෙන්න මා හදවතේ වරද විදවන්න
ඔබ වෙන්ව යන්න

Once again we ride those old days
You showed me love but it was so strange and plain
Trying me out whether I keep it real up to date
Moved with me on da floor till we got late.
Now tell me why, you, left . do I get you, in my games?
She got me “killing me” eyes, I can’t feel it when she lies
What you gonna do when give you dat hug?
May be you, will be the one with the wicked black heart
Thus ma main man. we got em all jumping
What you looking at pal, you, wanna say something?
Ya bro! You, .all simply gotta keep it rolling.
Aint been a day of fear. heya what you, thinking?
Blazing like sun girl, I kiss your black curls that when
I say that I like ya texture
I keep it right when I play da ball game
You danced with me and sold ma own game

අපි නටමු ප්‍රීති වීලා
සැම එක් වී ගී ගයලා
කිමදෝ මේ තනි වීලා
සැම එක්වී දැන් නටාලා //

Api natamu preethi weela wila – Centigradz

More from elon

Enable Notifications OK No thanks