සඳ එළියේ

Lyrics

සඳ එළිය නිල් දිය මත වැටී
කරන දඟකම් හරිම හරිම හුරතල්
සඳ එළිය නිල් දිය මත වැටී

එක වරෙක සිහිලෙට පතිත වී
කොඳ කැකුළු පුබුදයි
තව විටෙක රළුවට ඇද හැලී
විල් දියම කළඹයි
ඈ වාගේමයි
සඳ එළිය නිල් දිය මත වැටී

විල් මුවේ තොල් පෙති සරසනා
හස පියුම් සදුගෙයි
සඳ රැහැන් පිළටත්
විල් තලේ පෙම්වත්
ජල තරඟ සඳටත් හරි ආදරෙයි
ඈ වාගේමයි

sanda sada eliye-Amarasiri Peiris

Comment

Your email address will not be published.