තට්ටයා

Lyrics

තට්ටයා මම ලස්සන තට්ටයා කාගෙත් හොඳ මිත්‍රයා කවුරුත් දන්නා //
කෙස් අනේ නෑ ලස්සනේ බෑ මම කෙස් එන්නට තෙල් දමා නෑ
වෙස් වලා නෑ විග් දමා නෑ මට තට්ටය මිස කෙස් අගේ නෑ
තට්ටයා මම ලස්සන තට්ටයා

තට්ටය හින්දා සමහරු ලජ්ජා වන්නේ මම නම් ඒ ගැන ආඩම්බරයෙන් ඉන්නේ
සාජන් නල්ලතම්බිලා යූල් බ්‍රයිනර්ලා ඇන්තනී සී පෙරේරාලා ඇල්ෆ්‍රඩ් හිච්කොක්ලා
මේ අය ඔක්කොම ලොව සුපතල ඔය තට්ටය හින්දා නේ දිලිසෙන තට්ටය හින්දානේ

තට්ටයා…..

තට්ටයා කට්ටයා කියලා කියුමක් ඇත්තේ එනමුත් ඔක්කොම තට්ටයෝ ඒ වගේ නැත්තේ
ඩොක්ටර් ප්‍රොක්ටර්ලා ඇක්ටර් ලෙක්චර්ලා වාසිටි ප්‍රොෆෙසර්ලා කොම්පැනි ඩිරෙක්ටර්ලා
මේ වගේ මොළ ඇති නුවණැති තට්ටයෝ මේ ලොව බැබලෙන්නේ
දිලිසෙන තට්ටය බැබලෙන්නේ

තට්ටයා…..

තට්ටයා දිලිසෙන තට්ටයා ලස්සන තට්ටයා දිලිසෙන පුන්සඳ වාගේ බැබලෙන තට්ටයා

ප්ලාස්ටික් තට්ටයා මෙටැලික් තට්ටයා ක්ලැසික් තට්ටයා තට්ටයා
තට්ටයා… රෝයල් තට්ටයා සිම්පල් තට්ටයා
මාබල් දිලිසෙන පුන්සඳ වාගේ බැබලෙන තට්ටයා
බුලට් තට්ටයා අම්මපා මට දැන්
තට්ටයා බකට් තට්ටයා තට්ටයා තට්ටයා

Thattaya, tattaya Lyrics – Ronnie Leitch with Gypsies

More from elon

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *