සුදු පරවි රෑන සේ

Lyrics

සුදු පරවි රෑන සේ පියාසලා
පාසල නිමවී යොවුන් කුමරියන්
පෙලින් පෙලට එයි ඈ තාම නෑ
ඈ තාම නෑ //

පොත් පත් අහුරා මුදු ලැමට තුරුළු කරවා //
පිරුණු සඳක් සේ මහද දිලේ //
යහළු යෙහෙලියන් අතරේ ඈ තාම නෑ
ඈ තාම නෑ

සුදු පරවි රෑන සේ පියාසලා…..

මල් හිනා පිපී මුව මඬල පුරා රඳවා //
මුතු අහුරක් සේ දසන් සලා //
ඉර හඳ දහසක් පරදා ඈ තාම නෑ
ඈ තාම නෑ

සුදු පරවි රෑන සේ පියාසලා…..//

sudu paravi parawi raana rena rana se – Priya Suriyasena

More from elon

Enable Notifications OK No thanks