කියන්න කවුද ඔබ කියා

Lyrics

කියන්න කවුද ඔබ කියා
අහන්න උනිමි සොය සොයා //

නෙළුම් මලක්ද නිල් විලේ
නැවුම් සුළංද ලෝ තලේ
මුවැත්තියක්ද මහ කැලේ
කැළුම්ද චන්ද්‍ර මන්ඩලේ //

කියන්න කවුද ඔබ කියා…..

රුවක්ද ගල් කුළේ නෙළු
ගඟක්ද සීතලේ ගැලූ
වැලක්ද සල් ගසේ වෙලූ
සුගන්ධයක්ද සිත් කලූ //

කියන්න කවුද ඔබ කියා…..//

Kiyanna kauda kavda oba kiya- J.A. Milton Perera

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks