කල්පනා ලොව

Lyrics

කල්පනා ලොව මල් වනේ
සිහින රජදහනේ
ආදරේ… ආදරේ…

නීල අහසේ තාරකාසේ
ඈ නුවන් දල්වා බලන්නී
ප්‍රේමයේ මායා දැලින් මා
සිත් නුවන් බදවා තබන්නී

කල්පනා ලොව …

මා වටා සහසක් යුගත් පා
ඈ රුවින් පිළිරු මැවීලා
පාවයයි මුළු ජීවිතේ සුදු
මීදුමින් දැවටී එතීලා

කල්පනා ලොව …

Kalpana lowa lova mal wane vane – Abeywardana abewardana abevardana balasuriya balasooriya

More from RogueOne

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks