කැළණි ගඟට සඳ වැටිලා

Lyrics of Kelani gangata sanda watila

කැළණි ගඟට සඳ වැටිලා
කැළණි අහස හඬන්නේ
පැරණි පෙමක සුවඳ දිගේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ
කැළණි ගඟට සඳ වැටිලා
කැළණි අහස හඬන්නේ
පැරණි පෙමක සුවඳ දිගේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ

සැළලිහිණි වැද කැලණී
පාලම් මුර පොළ ළඟිනී
සැළලිහිණි වැද කැලණී
පාලම් මුර පොළ ළඟිනී
බිය සිතිලා පැන ගියෙනි
කැළණි සඳ සොවින් සැලූණි

ගඟ උඩිනි ගිය කෙකිනි
කිරි කළ ගඟටම හැලුණි
ගඟ උඩිනි ගිය කෙකිනි
කිරි කළ ගඟටම හැලුණි
පෙර රමණී නැති සොවිනී
කැළණි සඳ ගඟට වැටුණි

කැළණි ගඟට සඳ වැටිලා
කැළණි අහස හඬන්නේ
පැරණි පෙමක සුවඳ දිගේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ
කැළණි ගඟට සඳ වැටිලා
කැළණි අහස හඬන්නේ
පැරණි පෙමක සුවඳ දිගේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ
ගඟ පහළට ගලන්නේ

Kelaniya kalani gangata gagata sanda watila කැලනි ගගට – Prince Udaya Priyantha

More from aveterone

Enable Notifications OK No thanks