මම එන්නෙ ඩුබායි රටේ ඉඳල

Lyrics

මම එන්නෙ ඩුබායි රටේ ඉඳල
සල්ලි හොඳට හම්බකරල
හම්බකරපු සල්ලි මා ළඟයි

හරි ලස්සන පොඩි ගෙයක් හදල
ටීවී රේඩියෝ දාල
හම්බකරපු සල්ලි මා ළඟයි
මගෙ අතේ මිටේ සතේ නැතිව
ඉල්ලගන්න කෙනෙක් නැතිව
හිතේ අමාරුවෙන් හිටියෙ මං

මම එන්නෙ ඩුබායි රටේ ඉඳල
සල්ලි හොඳට හම්බකරල
හම්බකරපු සල්ලි මා ළඟයි

එරන්දතී මට කැමැත්ත දුන්නැහැ
අම්ම තාත්තල මූණ බැලුවෙ නැහැ
එරන්දතී මට කැමැත්ත දුන්නැහැ
අම්ම තාත්තල මූණ බැලුවෙ නැහැ
දැන්නං බලනව දුක සැප අහනව
මොකක්ද වෙනසක් සිදුවෙල තිබෙනව
එන්නෙ ඩුබායි රටේ ඉඳල
සල්ලි හොඳට හම්බකරල
හම්බකරපු සල්ලි මා ළඟයි

මම එනතුරු සිව් වසරක් හිටියලු
මට ජය ලැබෙන්න ආසිරි පැතුවලු
මම එනතුරු සිව් වසරක් හිටියලු
මට ජය ලැබෙන්න ආසිරි පැතුවලු
පොහොසත් වෙනකොට යහපත් වෙන්නලු
අහක බැලුවෙ ඇයි හිත රිදෙනවාලු
එන්නෙ ඩුබායි රටේ ඉඳල
සල්ලි හොඳට හම්බකරල
හම්බකරපු සල්ලි මා ළඟයි

මංගල යෝජනා දවසට දෙක තුන
නැන්දල මාමල ආවද කොපමණ
මංගල යෝජනා දවසට දෙක තුන
නැන්දල මාමල ආවද කොපමණ
ආඩම්බරකම් කුමකට පෙන්වන
එහෙනම් මගෙ හිත එරන්දතී ගැන
එන්නෙ ඩුබායි රටේ ඉඳල
සල්ලි හොඳට හම්බකරල
හම්බකරපු සල්ලි මා ළඟයි
හරි ලස්සන පොඩි ගෙයක් හදල
ටීවී රේඩියෝ දාල
හම්බකරපු සල්ලි මා ළඟයි
මගෙ අතේ මිටේ සතේ නැතිව
ඉල්ලගන්න කෙනෙක් නැතිව
හිතේ අමාරුවෙන් හිටියෙ මං
මම එන්නෙ ඩුබායි රටේ ඉඳල
සල්ලි හොඳට හම්බකරල
හම්බකරපු සල්ලි මා ළඟයි..

Mama Enne Dubai Rate Indala idala- MS Fernando

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *