පුංචි දඟකාරි

Lyrics

පුංචි දඟකාරි ලපටි හැඩකාරී දෑස ගිණිදැල් වගේ දැවෙන්නේ මමයි දැවෙන්නේ මමයි //
කෝල නීල දෑස අගින් බලනා මියුලැසියේ තරහක් මවනා හිතුවක්කාරියේ //
ඔය දගකාරකම් ඔය හැඩකාරකම් මටදෝ නුඹේ ආදරේ

පුංචි දඟකාරි …..
වරල මොනර පිල සේ විහිදවනා සියුමැලියේ කිසිවක් නාහන හිතුවක්කාරියේ //
ඔය දගකාරකම් ඔය හැඩකාරකම් මටදෝ නුඹේ ආදරේ
පුංචි දඟකාරි …..

Punchi Dagakari dangakari – Edward Jayakody

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks