එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා

Lyrics

එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා
ඔබේ සිතයි මගේ සිතයි
දෙසිතම එකම සිතක් වී
ඔබේ ලඟයි මගේ ලඟයි
ඒ සිත දෙතැනක නතරවෙලා

ලසෝ තැවුල් මැද ඔබ සැලෙනා විට
මගේ නෙතද වැලපේ
සිනා තෙපුල් මැද ඔබ සැනසෙන සඳ
මගේ සිතද සැනසේ

එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා …

ඔබේ පැතුම මා පතනා ලොවමයි
අපේ සිතුම් සම වේ
ඔබේ මගේ යයි වෙනසක් නොහැඟෙයි
ඔබම යලිදු මම වේ

එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා …

Eka sitha dethanaka nathara wela – T. M. Jayarathna

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *