එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා

Lyrics

එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා
ඔබේ සිතයි මගේ සිතයි
දෙසිතම එකම සිතක් වී
ඔබේ ලඟයි මගේ ලඟයි
ඒ සිත දෙතැනක නතරවෙලා

ලසෝ තැවුල් මැද ඔබ සැලෙනා විට
මගේ නෙතද වැලපේ
සිනා තෙපුල් මැද ඔබ සැනසෙන සඳ
මගේ සිතද සැනසේ

එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා ...

ඔබේ පැතුම මා පතනා ලොවමයි
අපේ සිතුම් සම වේ
ඔබේ මගේ යයි වෙනසක් නොහැඟෙයි
ඔබම යලිදු මම වේ

එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා ...

Eka sitha dethanaka nathara wela - T. M. Jayarathna

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *