සදයි තරුයි

Lyrics

සදයි තරුයි රැයයි හිරුයි මගේ මේ ලොවේ මමයි ඔබයි අපේ සිතයි සදා වෙන් නොවේ
මද සිනහා රතු දෙතොලේ මට නොපෙනී හද හැකිලේ //

මා සොදුරු මිහිරි සිහින ඔබ ගැන දුටුමි
ඒ සිහින සැබෑ ලොවේ මියයනු දුටුමි
කොවුල් ගීත මගේ සවනේ පිළිරැව් දුන්නා
අදුරු වී මගේ ගත සිත මට දුක දුන්නා
මද සිනහා රතු දෙතොලේ මට නොපෙනී හද හැකිලේ //
සදයි තරුයි….

Sadai sandai Tharui Sandayi Tharuyi Reyai Hirui Mage Me lowe Lyrics – Clarence Wijewardena

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *