අතින් වත් අත

Lyrics

අතින්වත් අත ඇල්ලුවේ නෑ
කිසිම කිලුටක් තිබුනේ නෑ
ආදරය හැර හීනයකවත්
කිසිම කිලුටක් තිබුනේ නෑ

ඔබට අමතක වෙන්න බෑ
අපේ දුප්පත් ප්‍රථම ප්‍රේමය
ඔබට අමතක වෙන්න බෑ
ඔබට අමතක වෙන්න බෑ

කුළුදුලේ කී මුල්ම වචනය
පැටලෙද්දි ඔය සොදුරු දෑසට
නුබත් මා ලග මං වගේ නිහඩයි
බිම බලාගෙන ගොලු වුනේ ඒකයි

නොඉදුලේ හැගුමන් තියාගෙන
ආලයෙන් වියපත් වෙලා අප
වෙන් උනෙත් ආදරේ හින්දාමයි
සමු දෙන්න බැරි හමු නොවිත් ඒකයි
හමු නොවිත් සමු දෙන්න බැරි ඒකයි

ඔබට අමතක වෙන්න බෑ
අපේ දුප්පත් ප්‍රථම ප්‍රේමය

ඔබට අමතක වෙන්න බෑ ////

Athin Wath vath Atha - Amarasiri Peiris

More from aveterone

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *