අවදි වී සිටියේ

Lyrics

අවදි වී සිටියේ සඳු පමණයි ඒ උමතුසං රාත්‍රියේ සඳුට හැකි නම් ඔහුව හඳුනා ගනීවී ස්වාමිනී//

සෙනෙහසින් අඳ වී මිරිඟුවක යළි උපන්නෙම්
මහද හිරු සඳු සේ නිබඳ ඒ රුව පැතූයෙම්
ඔහුට අවනත වූ හද ගැබ සුපිපි දිවි මල පිදූයෙම්

අවදි වී සිටියේ…..

කැඩපතම ඔහුගේ නොවේමැයි ඔහු කියයි නම්
කුමණ පැන විසඳුම් එයින් සිත හෙළි නොවේ නම්
නීතියේ සහනේ කුමටද බිඳුණු සිත සුව නොවේ නම්

අවදි වී සිටියේ…..

Awadi Avadi Wee Wi Vi Sitiye – Deepika Priyadarshani

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *