මගේ

Lyrics

හද මඩලම දුනි පවරා
සඳේ නුඹ නැතුවම බැරි තැන මා
නෙතු බර කර නුඹ බලනා
අනේ මගෙ හද අවනත නැතුවා

මගේ ආලේ ඉල්ලන් ආ
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
මානේ මා හිත් ආයේ ඉඟි මරනා
මගේ ආලේ ඉල්ලන් ආ
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
මානේ මා හිත් ආයේ ඉඟි මරනා

ඒ හැඟුමෙම පාවීලා මා
නොදැනිම බැඳිලා මේ
උතුරන ස්නේහේ කිම සඟවනු මා

නෑ යන්නේ නෙතු තෙමලා මා
ඉන්නේ අද පේවීලා මේ
සසරේම ඒවී නුඹේ දෑතේ වෙලිලා

හද මඩලම දුනි පවරා
සඳේ නුඹ නැතුවම බැරි තැන මා
නෙතු බර කර නුඹ බලනා
අනේ මගෙ හද අවනත නැතුවා

මගේ ආලේ ඉල්ලන් ආ
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
මානේ මා හිත් ආයේ ඉඟි මරනා
මගේ ආලේ ඉල්ලන් ආ
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
මානේ මා හිත් ආයේ ඉඟි මරනා

හද මඩලම දුනි පවරා
හද මඩලම දුනි පවරා
සඳේ නුඹ නැතුවම බැරි තැන මා

මගේ ආලේ ඉල්ලන් ආ
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
මානේ මා හිත් ආයේ ඉඟි මරනා
මගේ ආලේ ඉල්ලන් ආ
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
මානේ මා හිත් ආයේ ඉඟි මරනා

Mage - hada madalama duni pawara - Kanchana Anuradhi

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *