මින්දද හීසර වැදී සැළෙන හද

Lyrics

මින්දද හීසර වැදී සැළෙන හද
නංවන දුක් ගී ඔබට ඇසෙනවද
නන්දන මල් අතුරා ඇති යහනට
කන්ද කපා පායන් රන් පුන් සඳ
//

තුරඟෙකු පිට නැගි නීල වලාකුළු
ගුවන් ගැබෙන් ඔබ ඇදෙන වෙලේ //
පිබිදුනු දෑසින් බලා හිඳිමි මම //
කුසුම් සිනා කැන් හද පුරවා

මින්දද හීසර වැදී සැළෙන හද …

මෙතුවක් කල් මුව මඬල වසා සිටි
අන්ධකාර සළු පටින් මුදා //
නෙත් මිණි පහනින් පහන් කරනු මැන //
අනාගතේ මං පෙත පාදා

මින්දද හීසර වැදී සැළෙන හද …

Mindada heesara hisara – W. D. Amaradewa Amaradeva

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks