&

වරක් දැක්කොත් ඈ (वरक दक्कोत)

Lyrics

වරක් දැක්කොත් ඈ
රැයෙත් නින්දක් නෑ
සුපෙම් සක්මන් පෑ
සුරම්‍ය සඳක්ය ඈ

Tera yuun aana
Meri ojaana
Cheene ye chaina
Badal ke zara samaa
Dur mujhse kabhi naa jaana
Tujhse saanso ka hai ya na jaana
Dil tujhe apna hai mana
Tere bina ek pal na jeena

වරක් දැක්කොත් ඈ
රැයෙත් නින්දක් නෑ
සුපෙම් සක්මන් පෑ
සුරම්‍ය සඳක්ය ඈ

නෙතු මානා
ඉගි පානා
දග දානා සද ඕනා
දිවි දීලා ඔබෙ වේවා සැමදා

Akele mila na
Dil hai tujhpe fida
Main hoon tera deewana
E nasha tera chada,
Suroor tu bana
tera hogaya
main kogaya main hoon, fida, fida

ගිම්හානෙ හීනේ ඈ පායාලා
සන්ධ්‍යාවේ ආදර රූ මවනා
Dil tujhe apna hai mana
Tere bina ek pal na jeena

වරක් දැක්කොත් ඈ
රැයෙත් නින්දක් නෑ
සුපෙම් සක්මන් පෑ
සුරම්‍ය සඳක්ය ඈ

වරක් දැක්කොත් ඈ
Tera yuun aana
රැයෙත් නින්දක් නෑ
Mere ojaana
සුපෙම් සක්මන් පෑ
Cheene ye chaihna
සුරම්‍ය සඳක්ය ඈ

Warak dakkoth aa varak – Sanka Dineth & Udith Narayan

More from RogueOne

Enable Notifications OK No thanks