රන් කෙන්දෙන් බැඳ

Lyrics

රන් කෙන්දෙන් බැඳ 
අතැගිලි එක් කළ ආදරයයි
පෙම් රැහැනින් බැඳ  
සිතුම් වසල කළ ආදරයයි //

කිරිලිය සේ‌ දුර පියාසලාලා 
අත්තටු රිදුනා පමණයි
දෑල විදාහල දෑත මගේ 
ඔබටත් ඔහුටත් උරුමයි
හිරු සදු එකවර දෙපස නැගේ
කලුවර ඇයි විජිතයම මගේ 

රන් කෙන්දෙන් බැඳ ...

කණාටු සුළගේ දුහුල් මලකි ඈ
වල්මත් වී පාවෙන්නේ
ඔබගෙන් දෝ 
ඔහුගෙන් දෝ
මා හෙට දින සමුගන්නේ
ඔබගෙන් දෝ 
ඔහුගෙන් දෝ
මා හෙට දින සමුගන්නේ

Ran Kenden Banda bada බැද - Nanda Malani

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *