රන් කෙන්දෙන් බැඳ

Lyrics

රන් කෙන්දෙන් බැඳ 
අතැගිලි එක් කළ ආදරයයි
පෙම් රැහැනින් බැඳ  
සිතුම් වසල කළ ආදරයයි //

කිරිලිය සේ‌ දුර පියාසලාලා 
අත්තටු රිදුනා පමණයි
දෑල විදාහල දෑත මගේ 
ඔබටත් ඔහුටත් උරුමයි
හිරු සදු එකවර දෙපස නැගේ
කලුවර ඇයි විජිතයම මගේ 

රන් කෙන්දෙන් බැඳ …

කණාටු සුළගේ දුහුල් මලකි ඈ
වල්මත් වී පාවෙන්නේ
ඔබගෙන් දෝ 
ඔහුගෙන් දෝ
මා හෙට දින සමුගන්නේ
ඔබගෙන් දෝ 
ඔහුගෙන් දෝ
මා හෙට දින සමුගන්නේ

Ran Kenden Banda bada බැද – Nanda Malani

More from aveterone

Enable Notifications OK No thanks