&

දැනෙනා තුරු මා

Lyrics

දැනෙනා තුරු මා ඉන්නද නුඹ ගාවින්
මියෙනා දිනයේ කඳුලක රස විඳිමින්
නුඹගේ පහසේ රහසක් වුණු මාගේ
නොලියූ කවියේ පද එකිනෙක බිඳුනේ

දැනෙනා සෙනෙහේ අයිතිය නැති මා
කවුරුන්දෝ කියලා ඇසුවා
අපගේ වරදේ ගැඹුරක් දැනෙනා
දවසේ මොහොතක් මං සිතුවා

නිල් පාටින් හැඩ මේ අහස
ආදරේ දුක වින්දා ද
මා ගාවින් උන් ඒ හීන
පාවෙලා යනවා දුර ඈත

නැවත හමු නොවන සංසාර ගීයේ
හිතක තනි මකනවා
අපගේ ප්‍රේමයට පසු වදන ලිව්වේ
කවුදෝ අපි සොයනවා

දැනෙනා තුරු මා ඉන්නද නුඹ ගාවින්

වෙන්වී යන බව දැන දැනම
තාම හිත ඉල්ලන ඔය දෑත
අහස ගුගුරා කිව් ඒ පුවත
තේරුනා මට නම් කල් ඇතිව
නැවත හමු නොවන සංසාර ගීයේ
හිතක තනි මකනවා
අපගේ ප්‍රේමයට පසු වදන ලිව්වේ
කවුදෝ අපි සොයනවා

දැනෙනා තුරු මා ඉන්නද නුඹ ගාවින්

Danena Thuru Ma innada oba gawin – Dinesh Gamage and Kanchana Anuradhi

More from NmL

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *