මිණි මිණි පොදේ ළා අඳුරේ

Lyrics

මිණි මිණි පොදේ ළා අඳුරේ තෙමි තෙමි ගියදා
ඉඳහිට අදත් සිහිවෙනවා සිරි පොද දැකලා //

ආසිරි මල් වරුසාවේ නැහැ අපි තෙමුණේ
වැහි සිරි බලන්නට ඔබ නෑ අද කුඩ සෙවනේ //

මිණි මිණි පොදේ ළා අඳුරේ…..

මා හෙලු කඳුළැලි පුරවා වැහි කළු ඒවී
ඔබෙ පාමුල මුතු වරුසා විසිරී යාවී //

මිණි මිණි පොදේ ළා අඳුරේ…..//

Mini mini pode la andure adure-Niranjala Sarojini

More from elon

Enable Notifications OK No thanks