ඔබ ඈත සඳ

lyrics

ඔබ ඈත සඳ වී පායා
මම මෑත තරුවක පිපිලා
මේ නිසල රැයේ ලොව නිදනා
මා ඔබ ඔබ මා ළඟ ඉන්නා

අප දුරින් දුරක වුව තනියේ
නෙත් සරින් පමණි හමුවූයේ
ඒ ඈත් බවිනි හද අඳුරේ
සෙනෙහසේ සොඳුරු බව පිරුනේ

ඔබ ඈත සඳ….

මධු සඳ තරුවද හමුවීලා
සිටියද ඔබ මා ළංවීලා
ඒ දුරක එදා අප පිපිලා
තිබු සොඳුරු සෙනේ ගඟ සිඳිලා..

ඔබ ඈත සඳ….

Oba aatha sanda sada – Bandara Athauda

More from aveterone

Enable Notifications OK No thanks