රෑ තනිකමෙන්

Lyrics

රෑ තනිකමෙන් සන්තාපයෙන්
රෑ තනිකමෙන් හද පාළුවෙන්
සිරි යහනයේ ඇත ඉඩ තබා
එන්නකෝ ප්‍රියේ මා තනිවෙලා //

තාම මතකයි හාදු රත් තොල් පැටරූ
තාම මතකයි හන්සලම තොල් පැවරූ
උණුසුමටදෝ නෙත් පියවුනේ
තව ටිකක් මේ රෑ දිග නම් අනේ //

තාම මතකයි ආදරේ පෙර ලැබුණූ
තාම මතකයි ඔබේ සිනා කිති කැවුණූ
මතකයටදෝ හිත ඇහැරුනේ
තාම නිදි නෑ මා කඳුළුහී නෙතේ //

රෑ තනිකමෙන් සන්තාපයෙන්…..

Raa Ra Re thanikamen- Roshan Fernando

More from elon

Enable Notifications OK No thanks