සළෙලු වරමින්

Lyrics

සළෙලු වරමින් සරන පුරයේ
ඇස ගැටුණු පෙම්බරිය මා
අග මෙහෙසි සිහිනයක පැටලී
ඇතු පිටින් රජ ගෙදර ආ

කොකුම් අංජන තිලක තවරා
හැමදාම මං බලා උන්නා
නුඹෙ නමින් මා හෙළු කඳුලැලි
සඳ රැජිණියට තෑගි දුන්නා

සළෙලු වරමින් සරන පුරයේ ...

හිස් අතින් නුඹ වෙතට ආ මං
ආ පයින් හිස් අතින් යන්නම්
පුරඟනන්ගෙන් පිරුණු ඇතොරේ
රැජිණ වෙන්නට ඉඩක් නැත්තම්

සළෙලු වරමින් සරන පුරයේ ...

Salelu waramin varamin sarana puraye - Nanda Malani

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *