සුදු හංසිනී

සුදු හංසිනී ප්‍රේමය නමින් නුඹ වගේ මං වින්ද දුක් අනන්තයි සුදු හංසිනී
….
විල් දිය තරම් ඇස කඳුළු ගැලුවා කල් බැලූ සිත සෙනෙහසම පැතුවා//
සිත එකලසක් කරගන්න බැරි දා මට ප්‍රේමය ද සරදමක් වූවා
රන් එළි වැටක සිත පහන් දල්වා මං මුලා කර කළුවරෙහි ගිල්වා //
සිත පෙම්හසින් අසරණම වූදා මට මා ගැනම නොසිතුනේ මොනවා
සුදු හංසිනී…….

sudu hansini hansani – Deepika Priyadarshani dipika

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *