ආදර මල් වල

Lyrics

ආදර මල් වල පාට කියන්නද
මේ වගෙ ලස්සන තව නෑ
මේ වගෙ ලස්සන තව නෑ
මීදුම් පිණි පොද දෑස වසන් කල
සමනල් සිහිනය පිපුනා
සමනල් සිහිනය පිපුනා

දේදුණු රේඛා දෑසම තවරා තවමත් මල් සිට බලා සිටිනවා
මීදුම තවරා සුළඟට ඈතක සගවා තුන් සිත දෑස හොරෙන් ඈත සොයනව…. අඳුර මැදින් එන්න සදලියේ

දේදුනු සායම දෑස‍ බොඳ කල
මාලති යායක හැලිලා
මාලති යායක හැලිලා
සීතල හිම කදු යාය පිය මැන
දෙව්ලිය සිහිනෙක වැ‍ඩියා
දෙව්ලිය සිහිනෙක වැ‍ඩියා

Adara Mal Wala vala Pata Kiyannada ආදර මල්වල – Kasun Kalhara

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks